Những câu chuyện thần thoại Anh hay nhất

Truyện thần thoại Anh
Truyện thần thoại Anh

Thần thoại Anh là tập hợp những câu chuyện thần thoại đã xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử của nước Anh, đôi khi được các thế hệ kế tiếp xây dựng nên và có lúc lại bị bác bỏ và thay thế bằng những câu chuyện giải thích khác.

Những câu chuyện thần thoại này bao gồm các truyền thống dân gian được phát triển ở Anh sau Cuộc chinh phạt Norman, tích hợp với các truyền thống từ thần thoại Anglo-Saxon, thần thoại Cơ đốc giáo và thần thoại Celtic.