Truyện cổ Grimm

TRUYỆN CỔ GRIMM là một tập hợp các truyện cổ tích tiếng Đức lần đầu tiên được xuất bản năm 1812 bởi anh em nhà Grimm.

Những câu chuyện này có ảnh hưởng sâu rộng, được coi là một trong các nền tảng của văn hóa hiện đại phương Tây.

UNESCO chính thức công nhận Truyện cổ Grimm là di sản văn hóa thế giới, được dịch ra 160 thứ tiếng khác nhau.